Make your own free website on Tripod.com

 

 

นโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


--------------------------------------------------------------------

บริษัท นวโลหะไทย จำกัด จะยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามกรอบนโยบายของความปลอดภัยอาชีวอนามัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

1.บริษัท ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน สุขภาพอนามัยของพนักงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นภาระความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของบริษัท

2.บริษัท จะปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และมาตรฐานเรื่อง ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของทางราชการ

3.มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ให้ยึดหลักของการป้องกันเอาไว้ก่อนหรือเรียกว่า กันไว้ดีกว่าแก้

4.ความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

5.บริษัท จะพัฒนาส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติ ที่ดีต่อเรื่องความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

6.ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน ซึ่งอยู่ ในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ