Make your own free website on Tripod.com

 


นโยบาย

นโยบายพื้นฐาน

เสริมสร้างบริษัทให้มีความเป็นเลิศโดยผลิตสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือสูง เพื่อให้บรรลุสู่ความเป็นเลิศดังกล่าว ต้องปลูกฝังมาตรฐานการผลิตชิ้นงานหล่อ ให้พนักงานทุกคนเข้าใจและยึดมั่นปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

 

          คุณภาพ เป็นวัตถุประสงค์หลัก และจะเป็นวัตถุประสงค์ที่บริษัทจะปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัท นวโลหะไทย จำกัด บรรลุภาระกิจหลัก ของการดำเนินธุรกิจ แนวคิดด้านคุณภาพของบริษัท ครอบคลุมถึงทุกสิ่ง ทุกอย่างรวมทั้งคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หรือปฎิบัติการใดๆ ที่แสดงถึงความสามารถของบริษัท ที่จะสร้างความพึงพอใจต่อความต้องการและความคาดหวัง ของลูกค้า

          สิ่งแวดล้อม เป็นวัตถุประสงค์หลักอีกด้านหนึ่งของบริษัท ในการที่จะดำเนินธุรกิจ โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งผลกระทบที่เกิดจาก กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท ด้วยบริษัทได้ตระหนักว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคม นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น และมีผลกระทบในวงกว้าง บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการรับผิดชอบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท และไม่เป็นการทิ้งภาระด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม

          อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์หลักของบริษัท เพื่อเป็นการแสดง ความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้ที่ปฎิบัติงานให้กับองค์กร รวมทั้งลดความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับองค์กร โดยการป้องกัน และควบคุมการปฎิบัติกิจกรรมต่างๆ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฎิบัติงาน และสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน